DOSEN & KARYAWAN

DOSEN

 1. Dr. DESY MARYANI, S.H., M.H
 2. Dr. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H
 3. M. ARAFAT HERMANA, S.H., M.H
 4. DWI PUTRA JAYA, S.Hi., M.H.I
 5. FERAWATI ROYANI, S.H., M.H
 6. WIDYA TIMUR, S.H., M.H
 7. SANDI APRIANTO, S.H., M.H
 8. ANA TASIA PASE, S.H., M.H
 9. HURAIRAH, S.H., M.H
 10. MUSLIM CHANIAGO, S.H., M.H

KARYAWAN 

 1. AMI PRADANA, S.Pd., M.Pd
 2. FAJRI, A.Md 
 3. ERTAWATI, S.Kom
 4. DITA SAGITA, S.E
 5. ABDUSSALAM AL-AKBAR, S.Kom., M.Kom
 6. HENDRY ALAMSYAH, S.Kom., M.Kom
 7. AGUS SUSANTO, S.T., M.Kom

 

 

About fh